INTIMACY @ OLD MINE RESIDENCE, OUTOKUMPU 1-30.1.2021

*Läheisyys -installaatio Porvoon taidetehtaalla 1.3.2021 on peruttu kiristyneiden korona rajoitusten vuoksi*

Director and sound artist: Jaakko Autio / Choir leader: Jussi Mattila / Nomad Vocals singers: Lotta Kokkonen, Vilma Kivimäki, Reetta Karhunen, Matleena Vuori, Linda Pennström, Anna Voutilainen, Riku Miettunen, Kasper Korhonen, Jaakko Örmälä, Sakari Bondfolk, Lasse Kettunen and Eero Lahtinen / Graphics: Jukka Herttua / Exhibition coordinator: Henrik Lindqvist / Work supported by: AVEK, TAIKE and Outokumpu’s Old Mine Residence / Thank you: Satu Järvinen, Ylva Holländer Marjaana Rantama and Kia Kujala.

Läheisyys on 30 kanavainen ääni-installaatio, toteutettu yhdessä Nomad Vocals kuoron kanssa. Teos koostuu 30 kaiuttimesta, joista jokaisesta kuuluu oma yksilöllinen lauluääni. Yhdessä kaiuttimet muodostavat kuoron, joiden keskellä voi kävellä ja tutustua yksittäisiin laulajiin ja kuoroon kokonaisuutena. Installaatio tuo esiin ihmisenä olon valoisan puolen, jossa voimme kokoontua yhteen ja tavoitella yhteyttä toiseen. Tämä toiseus voi olla toinen ihminen, aika tai maailma. Yhdessä syntyy intiimiyden tila, johon kuorolaiset ottavat osaa omalla äänellään. Installaatiossa vierailija pääsee osaksi tätä intiimiä rituaalia. Työllä ei ole ajallista kestoa. Työn äärellä voi levätä. Työ sopii kaikenikäisille.

Taiteellisesta työskentelystä
Läheisyys installaatio on immersiivinen teos. Teoksella ei ole lineaarista alku- ja loppukohtaa, vaan teos aukenee siitä hetkestä käsin kun vierailija astuu tilaan. Työllä ei ole polarisoitunutta väittämää kuinka asioiden tulisi olla. Työn vastakkain asettelu tapahtuu sen esillepanossa, jossa abstrakti teknologia ja ihmiskeskeinen sisältö ovat läsnä yhtäaikaisesti. En anna vierailijalle tarkkaa lukuohjetta kuinka teosta tulisi kokea, vaan viipyily teoksen rajapinnalla ruokkii erilaisia kokijoita henkilökohtaisella tasolla.

Kuvat: Harri Heinonen. Kuvat otettu Vanha Kaivos -residessissä, tammikuussa 2021.

En miellä itseäni teoksen ohjaajaksi vaan koollekutsujaksi. Tämä johtuu tavastani tehdä taiteellista työtä. Koen tärkeänä että työskentelyssäni toteutuu jaettu tekijyys, jossa ihmiset saavat toteuttaa omaa taiteellista panostaan vapaasti. En ole säveltänyt installaatiossa kuultavaa musiikillista kappaletta, en ole tehnyt installaation kuvitusta. Koollekutsujana tehtävänäni on nähdä arvo muiden työskentelyssä ja linjauttaa se osaksi yhtä kokonaisuutta.

Teoksen materiaali on äänityksistä jotka pidettiin Jyväskylässä marraskuun lopulla 2020. Kuoro harjoitteli nimeämätöntä kappaletta, jonka ideoin kuoronjohtaja Jussi Mattilalle, joka teki vaatimattomasta ehdotuksestani kuorosovituksen. Valistin äänityksissä kuorolaisia että tulen käyttämään koko tapahtumaa installaation materiaalina, joten nimellä juoruaminen ei ole hyvä idea.

Itselleni teos näyttäytyy 30 äänellisenä veistoksena. Jokaisella laulajalla on oma uniikki ääni, ja kuorojohtaja Jussi Mattila on tehnyt nuotinnoksen ajatellen jokaisen kuorolaisen yksilöllistä taitoa. Kuorolla on takana 17 vuotta yhteisiä harjoituksia. Kappaleen aikana syntyy suuri määrä erilaisia suhteita, eri laulajat nousevat hetkittäin muiden laulajien yläpuolelle, kukin omien vahvuuksiensa ja intuition mukaan. Keskinäinen kuuntelun tila on huumaava. Laulajien äänissä tuntuu soivan kunkin kertynyt elämänviisaus. Koen mielekkäänsä muistaa työn äärellä ihmisen sisäinen kauneus ja voima – ihmisyys jota tarvitsen, jotta elämäni on rikasta ja merkityksellistä. Laulajat kannustavat toisiaan avautumaan ja olemaan läsnä, ja se tuntuu tarttuvan myös minuun.

Nomad Vocalsista
Nomad Vocals on monimuotoinen ja moniääninen yhteisö, joka on erikoistunut a cappella -lauluun. Tällä hetkellä Nomad Vocals muodostaa 40-henkisen sekakuoromuotoisen kollektiivin, joka esiintyy projektikohtaisesti eri kokoonpanoilla. Kuorolla on 5–10 konserttia vuosittain sekä lukuisia pienempiä esiintymisiä. Monipuolisten kokoonpanojensa sekä projektikohtaisen sopeutuvuutensa ansiosta Nomad Vocals on harvinaislaatuinen Pohjoismaissa. Nomad Vocals on luonnollinen jatkumo vuonna 2005 perustetulle Kuopion Nuorisokuorolle (KuNuKu). https://nomadvocals.nettisivut.fi/

Intimacy -installation @ Porvoo Art Factory

Director and sound artist: Jaakko Autio / Choir leader: Jussi Mattila / Nomad Vocals singers: Lotta Kokkonen, Vilma Kivimäki, Reetta Karhunen, Matleena Vuori, Linda Pennström, Anna Voutilainen, Riku Miettunen, Kasper Korhonen, Jaakko Örmälä, Sakari Bondfolk, Lasse Kettunen and Eero Lahtinen / Graphics: Jukka Herttua / Exhibition coordinator: Henrik Lindqvist / Work supported by: AVEK, TAIKE and Outokumpu’s Old Mine Residence / Thank you: Satu Järvinen, Ylva Holländer Marjaana Rantama and Kia Kujala.

Intimacy is a 30-channel sound installation, a collaboration with the Nomad Vocals Choir. The work consists of 30 speakers, each with its own unique singing sound. Together, the speakers form a choir. The speakers form a sphere where the audience can walk and get to know the individual singers and the choir as a whole. The installation brings out the better angels of being human, where we can come together and seek connection with another. This otherness can be understood as another person, time or world. Together, a state of intimacy is created in which the choir members take part with their own unique voice. The installation has no duration.

About the artistic method

The intimacy installation is an immersive work. The installation does not have a linear start and end point, but the work opens from the moment the visitor enters the space. The installation has no polarized statement of how things are or should be. The polarisation of the work takes place in its presentation, where abstract technology and people-centered content are present simultaneously. I do not offer the visitor precise reading instructions on how the work should be experienced. Lingering in the space and time of the installation feeds different experiencers on a personal level.

I don’t see myself as the director of the work but the conveners. This is reasonable for my way of doing artistic work. I find it important that a shared factor is realized in my work, where people are allowed to make their own artistic contribution freely. I have not composed the music heard in the installation, nor have I drawn the graphic illustration of the installation. My job is to see the value in the work of others, and to lift it from the shadow to the light.

The audible material of the work is from a recording session that was held in Jyväskylä at the end of November 2020. The choir rehearsed an untitled song, which I conceived for the choir director Jussi Mattila. Mattila made a choral arrangement of my modest proposal. I informed the choirs in the recordings that I would use the whole event as installation material, so gossiping as a name wasnt a good idea.

For myself, the work appears as a 30-voiced sculpture. Each singer has her own unique voice, and choir director Jussi Mattila has made a notation, thinking of each singers unique set of skills. The choir has 17 years of joint rehearsals behind it. During the song, a large number of mutual relationships are shaped, different singers momentarily rise above the other singers, each according to their own strengths and intuition. The state of mutual listening is intoxicating, and the voices of the singers seem to ring the accumulated Wisdom of heart. At work, the inner beauty and strenght is manifested. I recognize it as the humanity I need to make my life rich and meaningful. The singers encourage each other to open up and be present, and this quality seems to catch on to me as well.

About Nomad Vocals

Nomad Vocals is a diverse and polyphonic community specializing in a cappella singing. Currently, Nomad Vocals form a 40-member mixed choir ensemble, which performs on a project-by-project basis in various ensembles. The choir has 5–10 concerts a year and numerous smaller performances. Thanks to its versatile configurations and project-specific adaptability, Nomad Vocals is rare in the Nordic countries. Nomad Vocals is a natural continuation of the Kuopio Youth Choir (KuNuKu), founded in 2005. https://nomadvocals.nettisivut.fi/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s